Poradnictwo psychologiczne / pomoc psychologiczna / konsultacje:

Poradnictwo psychologiczne to jedna z form pomocy psychologicznej, zasadniczo zaadresowana do osób zdrowych, ale doświadczających różnego rodzaju kryzysów, mających trudności z przystosowaniem się do jakiejś sytuacji. Poradnictwo dotyczy sytuacji kumulacji różnego rodzaju trudnych zdarzeń życiowych. Pomoc zamyka się zwykle w kilku spotkaniach, podczas których wraz z klientem psycholog określa problem, ewentualnie przyczyny utrzymywania się trudności oraz poszukuje nowych sposobów radzenia sobie z sytuacją. Otrzymuje również wsparcie emocjonalne związane z trudnymi przeżyciami.

 

Psychoterapia indywidualna dorosłych i młodzieży:

To specjalistyczna forma pomocy psychologicznej, która opiera się na bezpośrednim kontakcie psychoterapeuty z klientem. Zakłada regularność w spotkaniach, co związane jest z procesem terapeutycznym rozłożonym w czasie. Psychoterapia skierowana jest zwłaszcza do osób, które doświadczają przewlekłego psychicznego dyskomfortu, mają duże problemy z samodzielnym radzeniem sobie z przeżywanym cierpieniem lub zaburzeniami psychicznymi. Terapia indywidualna prowadzi do głębszego poznawania siebie, uczenia się nowych, konstruktywnych zachowań, co skutkuje lepszym poziomem funkcjonowania, większą akceptacją siebie, uwolnieniem się od przeżywanych trudnych emocji, a także poczuciem większego wpływu na proces kształtowania swojego życia.

 • Psychoterapia indywidualna dotyczy m.in. następujących problemów:
 • Zaburzenia lękowe (nerwice)
 • Zaburzenia nastrojów (depresje)
 • Kryzys, trauma, utrata bliskiej osoby
 • Poczucie krzywdy, nieumiejętność przebaczenia związana z przeszłością
 • Syndrom dorosłych dzieci alkoholików (DDA)
 • Trudności w relacjach, codziennym funkcjonowaniu
 • Zaburzenia osobowości

 

Psychoterapia rodzin:

Psychoterapia rodzin jest formą pomocy psychologicznej, w której udział bierze najczęściej cała rodzina. Wynika to z założenia, iż rodzina stanowi całościowy system, w którym poszczególne elementy pozostają ze sobą we wzajemnych relacjach i wzajemnie na siebie oddziałują. Problemy jednego z członków rodziny wpływają na cały system, ale i system rodzinny wpływa na powstawanie zaburzenia. W rozwiązywaniu trudności oprócz terapeuty ważną rolę odgrywają w terapii domownicy, jak również inne osoby bliskie i ważne dla rodziny.

 

Psychoterapia par:

Psychoterapia par dotyczy pomocy psychologicznej związkowi dwojga osób (zazwyczaj małżonków). Terapeuta poprzez obserwację komunikacji między osobami w związku daje parze możliwość uświadomienia sobie, co stanowi źródło problemu. Podczas terapii małżonkowie uczą się adekwatnych i zdrowych sposobów wyrażania swoich emocji, myśli i pragnień oraz uważnego słuchania i rozumienia partnera.

 

Interwencja kryzysowa:

Interwencja kryzysowa, jako forma pomocy psychologicznej, jest skierowana do osób, które aktualnie przeżywają różnego rodzaju kryzysy. Polega na kontakcie terapeutycznym, skoncentrowanym na problemie wywołującym kryzys (akcent pada na „tu i teraz”). Pomoc jest czasowo ograniczona, nastawiona na wsparcie, konfrontację osoby z kryzysem, odreagowanie emocji oraz próbę rozwiązania trudnej sytuacji. Celem jest przywrócenie równowagi psychicznej i zapobieżenie dalszej dezorganizacji.

 

Diagnoza psychologiczna:

Wiąże się z zastosowaniem testów psychologicznych, które pozwalają opisać osobowość badanego pod odpowiednim kątem. Diagnoza może dostarczyć informacji, które pomogą w pracy nad sobą, będzie stanowić pomoc dla psychoterapeuty, wychowawców. Diagnoza dotyczy m.in. takich obszarów jak: opis funkcjonowania osobowości, opis funkcjonowania poznawczego (inteligencji), diagnoza może również dotyczyć zaburzeń psychicznych (diagnoza kliniczna), itp.

 

Psychoedukacja:

Stanowi edukację odnośnie psychologicznych mechanizmów funkcjonowania osób zarówno zdrowych, jak i cierpiących na różnego rodzaju zaburzenia psychiczne i somatyczne.

Obejmuje m. in.:

 • edukację w zakresie istotnych wyzwań w codziennym życiu,
 • zdobycie wiedzy na temat pozyskiwania wsparcia społecznego i zasobów, które pozwolą na poradzenie sobie z wyzwaniami
 • zdobycie wiedzy na temat wybranego zaburzenia i problemu psychicznego
 • rozwijanie umiejętności radzenia sobie z wyzwaniami,
 • zmianę przekonań na temat określonego problemu,
 • edukację w zakresie rozpoznawania, nazywania i rozumienia emocji związanych z określonym problemem,
 • rozwój kompetencji radzenia sobie z problemami.

 

Działalność szkoleniowa:

Poradnia organizuje, również na zamówienie, szkolenia i warsztaty psychologiczne dla różnych grup (małżonków, dorosłych, młodzieży, duchownych). Szkolenia mogą przybrać formę warsztatów (np. poświęconych pracy z emocjami, z kryzysem, nad komunikacją itp.), a także formę treningu grupowego w zamkniętej grupie (interpersonalnego, intrapsychicznego, terapeutycznego, itp.).

 

W celu skorzystania z konsultacji/porady psychologicznej należy wcześniej umówić się na spotkanie pod numerem telefonu:

519 546 197

Poniedziałek – piątek od 14.00 do 19.00